Обезбедуваме високо ниво на услуги од областа на даночниот и финансискиот консалтинг и професионалната едукација. Работиме според највисоките професионални и етички стандарди. Приклучи се и ти на големото семејство корисници на нашите услуги.
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6


ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ ВО АРХИВАТА

Дали вратените конфирмации (ИОС) од нашите должници (со кои тие го потврдуваат долгот што го имаат кон нас) кои ги имаме испратено во рамките на пописните активности за 2014 година, го прекинуваат рокот на застареност за наплата на побарувањата?

Во смисла на Законот за данокот на добивка, кои трошоци за репрезентација не се признаваат како расходи за даночни цели (90%) и треба да се внесат на ознаката за АОП 011 од образецот “ДБ“?

Дали при подготовката на годишната сметка за 2014 година мораме да пресметаме амортизација на недвижностите, постројките и опремата (досега пресметувавме), и ако мораме, дали тоа можеме да го направиме со примена на стапки кои се за 50% (или повеќе) пониски од досегашните?

Како биро за сметководствени услуги добивме нов клиент, кој “ќе го водиме“ од 2015 натаму. Од неговиот бруто биланс кој го преземавме забележавме дека тој едновремено има и акумулирана добивка и пренесена (акумулирана) загуба. Дали доколку пренесената загуба со одлука на содружниците во 2015 година се покрие на товар на акумулираната добивка ќе треба да се плати данок на добивка со оглед на тоа што овие добивки потекнуваат од пресметковните 2009 - 2013 година?

Пресметка на придонеси за авторски и договори за дело од 2015 врз основа на нето износот за исплата

Пресметка на придонеси за авторски и договори за дело од 2015 врз основа на бруто износот за исплата

Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 023 од образецот ДБ за 2014 година

Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 019 од образецот ДБ за 2014 година

Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 026 од образецот ДБ за 2014 година