Обезбедуваме високо ниво на услуги од областа на даночниот и финансискиот консалтинг и професионалната едукација. Работиме според највисоките професионални и етички стандарди. Приклучи се и ти на големото семејство корисници на нашите услуги.
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6


ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ ВО АРХИВАТА

15.12.2014. - Како биро за сметководствени услуги добивме нов клиент, кој “ќе го водиме“ од 2015 натаму. Од неговиот бруто биланс кој го преземавме забележавме дека тој едновремено има и акумулирана добивка и пренесена (акумулирана) загуба. Дали доколку пренесената загуба со одлука на содружниците во 2015 година се покрие на товар на акумулираната добивка ќе треба да се плати данок на добивка со оглед на тоа што овие добивки потекнуваат од пресметковните 2009 - 2013 година?

12.12.2014. - Пресметка на придонеси за авторски и договори за дело од 2015 врз основа на нето износот за исплата

11.12.2014. - Пресметка на придонеси за авторски и договори за дело од 2015 врз основа на бруто износот за исплата

10.12.2014. - Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 023 од образецот ДБ за 2014 година

09.12.2014. - Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 019 од образецот ДБ за 2014 година

08.12.2014. - Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 026 од образецот ДБ за 2014 година