Обезбедуваме високо ниво на услуги од областа на професионалната едукација, финансиското известување, даночниот консалтинг и статистичките (квантитативни) анализи. Работиме според највисоките професионални и етички стандарди. Приклучи се и ти на големото семејство корисници на нашите услуги.
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6


Почитувани претплатници, како што можете да следите во Архивата на мислења, коментари, колумни ... секој работен ден се објавуваат нови содржини. Сепак, поради годишните одмори оваа архива до крајот на Август 2014 ќе биде ажурирана со помала честота, за некои навистина битни информации. Од почетокот на Септември 2014, продолжуваме со редовната динамика.

04.08.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали новиот Закон за данокот на добивка ќе важи за обврзниците кои за 2013 година плаќаа годишен данок на вкупен приход?“

01.08.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во контекст на коментарот од 31.07.2014 кој се однесува на новиот Закон за данокот на добивка сакаме да го поставиме следното прашање “Дали доколку за 2014 година имаме загуба (пред оданочување) во билансот на успех и таа загуба е поголема од износот на непризнаени расходи за даночни цели утврдени во образецот даночен биланс “ДБ“ ние ќе треба да платиме некој износ на данок на добивка за 2014 година? Што со платените аконтации за 2014 година?““

01.08.2014. - Денес во рубриката “ЗАБАВА“ секција “ПРИКАЗНИ“ прочитајте кој филм се прикажува во провинциското кино

31.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го коментарот кој објаснува какви промени се предвидени со новиот Закон за данокот на добивка

30.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го коментарот кој се однесува на измените во Законот за данокот на додадена вредност

29.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., преземете го excel фајлот во кој можете самите да ги пресметувате износите на кои се однесува коментарот од 29.07.2014.

29.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го коментарот кој се однесува на предложените измени во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кои ќе се применуваат од 01.01.2015.

25.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Македонска фирма која работи во Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) во Република Македонија плаќа кон бугарска фирма за следните услуги: авионски билети, хотели и други туристички услуги во странство или во Македонија, автомобили под наем во странство и осигурување во странство. Доколку наведените услуги се користат од лица кои не се вработени во македонското друштво, но се ангажирани со договор за деловните потреби на македонската фирма, дали треба да се плати персонален данок на доход? Напоменуваме дека согласно договорот со лицата е предвидено сите трошоци (освен надоместокот за извршената услуга на ангажираното лице) кои се неопходни за негово извршување да паднат на товар на македонската фирма.“

24.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Македонска фирма која работи во Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) во Република Македонија плаќа кон бугарска фирма за следните услуги: авионски билети, хотели и други туристички услуги во странство или во Македонија, автомобили под наем во странство и осигурување во странство. Има ли ДДВ, по која стапка, и ќе има ли право македонската фирма право на даночен кредит (поврат на ДДВ)?“

23.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Македонска фирма која работи во Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) во Република Македонија плаќа кон бугарска фирма за следните услуги: авионски билети, хотели и други туристички услуги во странство или во Македонија, автомобили под наем во странство и осигурување во странство. Има ли задржан данок при плаќањето на бугарската фирма за наведените услуги?“

22.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Од магацин вршиме продажба (испорака) на стоки на наши купувачи од кои дел плаќаат по фактура (вирмански), а дел во готово. Во магацинот имаме поставено регистриран систем за евиденција на готовинските плаќања (фискална апаратура, фискална каса) и за сите готовински плаќања издаваме фискална сметка. Дали од магацинот смееме да вршиме продажба на стоки на физички лица (граѓани) кои плаќаат во готово?“

21.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во компензација за извршени завршни работи во градежништвото треба да добиеме нов стан во компензација од инвеститорот, за кој веќе имаме купец (физичко лице). Дали станот може директно да биде фактуриран од инвеститорот на физичкото лице, а потоа врз основа на договор за цесија физичкото лице да ни плати нас?“

18.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Имаме писмен договор за закуп на деловен простор од физичко лице кој го користиме исклучително за целите на нашата дејност. Со договорот сме обврзани ние да ги плаќаме тековните трошоци (струја, вода, телефон ...) за кои сметките гласат на име на физичкото лице кое е сопственик на просторот. Заради избегнување на евентуални компликации, ние не го користиме правото на одбивка на ДДВ кој е содржан во таквите сметки (фактури). Нашето прашање е: Дали овие трошоци се признаваат како расход за целите на данокот на добивка?“

17.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали мораме да исплатиме ист износ на регрес за годишен одмор (К-15) на секој од вработените? Дали е ограничен максималниот износ на регрес за годишен одмор кој можеме да го исплатиме на вработен? Дали за целите на признавање на износот на К-15 како расход за целите на данокот на добивка, се зема поединечно исплатениот износ на секој од вработените или пак просечниот износ кој се добива како количник (преку делење) на вкупно исплатениот К-15 на ниво на работодавец и бројот на вработени кои го примиле надоместокот?“

16.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали пропишаните (нормираните) износи со Правилникот за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели (“Сл. весник на РМ“ бр.106/2013) се применуваат на ДДВ?“

15.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Поради блокирана сметка (за јавни давачки) привремено не сме во можност да ги плаќаме обврските кон добавувачите во роковите предвидени со Законот за финансиска дисциплина. Дали во случајот ние би подлегнале на санкции (глоби) согласно тој закон поради неплаќање на обврските во предвидените рокови?“

14.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., можете да го преземете Аналитичкиот сметковен план кој го подготвив на ваше барање

11.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Како адвокатска канцеларија имаме наплата на судски пресуди и во истите покрај другите трошоци имаме наплата на трошок за вештачење кој е договорен да се плати на вештакот после реализација на пресудата. Прашањето би било: бидејќи адвокатската канцеларија директно плаќа на вештакот (за сметка на тужителот) кој не е регистриран како трговец поединец, туку е вработен во друга установа, дали канцеларијата треба да пресмета и при исплатата задржи персонален данок на доход за оваа услуга од вештакот?“

10.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Испораката на стоки од нашиот добавувач е извршена на 30.06.2014. Фактурата која ја добивме е со датум 03.07.2014. Дали постапката на добавувачот е законска и кога ние стекнуваме право на одбивка на претходниот ДДВ искажан во таа фактура?“

09.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го коментарот кој се однесува на процедурата за ослободување на некои странски донации кои се ослободени од ДДВ која е во примена од 01.07.2014.

08.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали за целите на данокот на добивка дозволеното кало, растур, кршење и расипување се пресметува на количинска или на вредносна основа? Дали обезвреднувањето на некоја залиха треба да се третира во рамките на дозволеното кало, растур, кршење и расипување на некоја залиха?“

07.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Кој износ на К-15 (регрес за годишен одмор) му следува на вработен со половина (скратено) работно време?“

05.07.2014. - Детето прашува “Што се измислија комунистите?“, а вие погледнете што му одговара мајката во рубриката ЗАБАВА, секција ДЕТЕТО ПРАШУВА на овој сајт

04.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Изнајмуваме скелиња на градежни фирми кои тие ги користат при градба на објекти. Дали овој тип на промет е во рамките на членот 32-а од Законот за ДДВ (пренесување на даночна обврска)?“

03.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Имаме дадено бескаматен заем (позајмица) на друго друштво со кое не сме поврзани во смисла на Законот за данокот на добивка. Дали, со оглед на тоа што заемот е бескаматен ние треба да “вратиме“ некој износ во образецот ДБ за 2014 година, кој би претставувал некоја претпоставена камата?“

02.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го коментарот кој се однесува на измените во Законот за ДДВ кои се применуваат од 01.07.2014.

01.07.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во текот на месец јуни 2014 година добивме влезна фактура со пресметан ДДВ која се однесува на веќе извршен промет од 2013 година. Дали имаме право на одбивка на претходниот ДДВ за оваа фактура и во која ДДВ пријава би требало да го вклучиме износот на тој претходен ДДВ?“

30.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Какви се нашите даночни обврски за консалтинг услуга од областа на маркетингот (испитување на пазарот, анализа на потрошувачката, истражување на потрошувачките навики, развој на пазарна стратегија и развој на рекламни концепции)? Услугата ја изврши странско правно лице (нерезидент) кое за истата ни достави фактура за плаќање.“

27.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали на вработена која е на породилно боледување и следува регрес за годишен одмор (К-15)?“

26.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали регресот за годишен одмор (К-15) мора да се исплати кога во фирмата е вработен само управителот?“

25.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Која е разликата помеѓу цесија и асигнација?“

24.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали е точно тврдењето дека доколку не го исплатиме регресот за годишен одмор (К-15) заклучно со крајот на овој месец (јуни 2014) ќе направиме повреда на регулативите од областа на работните односи?“

23.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Имаме побарување и обврска во ист износ од (кон) еден наш комитент. И покрај нашето настојување да направиме компензација со него, тоа е практично невозможно затоа што кај нив дојде до промена на раководната и сопственичката структура, а новото раководство постојано го одлага решавањето на овој проблем. Дали ние самите можеме да го затвориме побарувањето со обврската и дали тоа може да се третира како извршена компензација (пребивање)? Дали ако тоа го направиме ќе има некакви ефекти врз даночниот биланс – ДБ?“

21.06.2014. - ЕКИПАТА ШТО САКАШЕ ДА ИГРА ФУДБАЛ, погледнете како во рубриката ЗАБАВА, секција ПРИКАЗНИ на овој сајт

20.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Јасни се определбите за заемите и позајмиците согласно Законот за данокот на добивка (членот 12-а) кој што влезе во сила на 31.01.2014. По овој датум, нашата фирма има дадено аванси по основ на договор за купување на недвижен имот и кои што не можат да се затворат до крајот на годината. Според мое толкување оваа категорија не влегува во рамките на овој закон. Ве молам за ваше мислење, затоа што од многу читање можеби сум пропуштила нешто, а искрено и со ваше мислење сум посигурна.“

19.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Фирма 1 (подизведувач) и фактурира на Фирма 2 (изведувач) работи во врска со изградба на зграда. Двете фирми се ДДВ обврзници. Сопственик на земјиштето на кое се гради објектот и инвеститор е физичко лице. Дали во ваков случај Фирма 1 и фактурира на Фирма 2 со пренесување на даночната обврска или не?“

18.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Сакаме да донираме одредена сума на лице чија што куќа изгоре во пожар. За настанот постои валиден записник од надлежните органи (МВР, противпожарна служба). Не интересира какви се нашите обврски од аспект на персоналниот и данокот на добивка.“

17.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Нашето друштво беше казнето со глоба, а покрај друштвото беше казнето и одговорното лице. Друштвото сака да му ја надомести казната на одговорното лице, а нашето прашање во врска со тоа е: со која стапка на персонален данок треба да се оданочи трансферот на парите на трансакциската сметка на одговорното лице? Ова надоместување на казната го правиме затоа што според наша оценка (на содружниците), виновно за казната не е одговорното лице, туку станува збор за софтверски пропуст.“

16.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Двајца сопружници и содружници во друштвото се единствените вработени во истото. Тие редовно пресметуваат и исплатуваат плата врз основа поднесена пресметка (МПИН) за секој месец. Во текот на месец Април 2014 година сопружниците заминаа во странство да работат на некој проект кој ќе трае до крајот на 2015 година. За својата работа таму тие ќе добиваат соодветен надомест, а имаат и легално регулиран престој до крајот на 2015 година. Во меѓувреме тие планираат и понатаму тука да си ја исплатуваат платата (пред се заради регулирање на пензискиот стаж како и за покривање на овдешните трошоци со нето платата), но прашањето е дали приходот од остварените хонорари во странство треба да го пријават тука во образецот ГДП за 2014 и 2015 година и дали треба на овие хонорари тука да платат персонален данок на доход?“

13.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Имаме информации дека став на УЈП бил дека немаме право на одбивка на претходниот ДДВ за трошоците направени за уредување на изнајмениот деловен простор согласно потребите на нашата дејност, затоа што објектот не е во наша сопственост. Ве молам за ваш коментар.“

12.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Имаме добиено изјава (договор) за мултилатерална компензација со 10 учесници (потписници) кој и ние треба да го потпишеме. Дали ваквите компензации се дозволени и кои услови треба да бидат исполнети за да ваквата компензација биде валидна? Дали треба компензацијата да ја поминеме преку банка?“

11.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во рамките на “врзана“ контрола на ДДВ се соочивме со проблеми во однос на одбивката на претходниот ДДВ. Имено, контролата кај нашиот добавувач утврдила дека тој го нема платено ДДВ кој нас ни го има фактурирано, па контролата дојде и кај нас. Притоа, тие ни го оспорија износот на претходен ДДВ кој веќе го имавме одбиено, иако располагавме со целокупната потребна документација за извршените набавки (уредни фактури, испратници), со образложение дека немаме право на одбивка затоа што тој ДДВ не е платен од добавувачот. Дали постапувањето на контролата е коректно?“

10.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Следниве прашања се однесуваат на оние 3.000 денари надоместок предвиден со Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) за ненавремено плаќање на фактурите. Имено: (1) Дали ние издаваме нова фактура со наведениот износ?, (2) Дали износот е со ДДВ или без ДДВ?, (3) Дали доколку се доцни и со плаќањето на овој надоместок, се издава нова фактура со нов надомест и така до бескрај? и (4) На што се мисли во членот 8, став 4 од ЗФД каде се вели дека “Правото на надоместок за доцнењето од ставот (1) на овој член престанува да важи во рок од три години од денот на истекот на рокот на достасување на паричната обврска“?“

09.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во врска со вашиот одговор на прашањето поставено под 03.06.2014. “Дали имаме право на одбвивка на претходниот ДДВ кој е платен при увозот на опрема која странски содружник ја вложува како свој влог во друштвото?“, ве молам да појасните дали кога го употребувате поимот “странски содружник“ мислите на странско правно или странско физичко лице?“

05.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Ние сме друштво кое се занимава со трговија на мало. Дали можеме К-15 (регрес за годишен одмор) за вработените да го исплатиме во трговски стоки од нашиот асортиман?“

04.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во нашата фирма ДООЕЛ имаме патничко возило старо 5 години? Тоа возило сакаме да го продадеме на единствениот содружник. Дали постои некоја долна граница (најниска цена) под која не би можеле да го продадеме возилото, со оглед на тоа што тоа е целосно амортизирано, односно неговата сметководствена вредност е нула? Сакаме да избегнеме било какви даночни санкции во однос на оваа трансакција.“

03.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали имаме право на одбвивка на претходниот ДДВ кој е платен при увозот на опрема која странски содружник ја вложува како свој влог во друштвото?“

02.06.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Нашата фирма (ДОО) се занимава со водоинсталатерски работи. Притоа, покрај работи на објекти во градба вршиме и ситни интервенции и поправки кои опфаќаат (1) интервенции на водоводна и канализациона инсталација со вклучена работна рака и санитарна опрема и материјали, (2) монтажа и демонтажа на санитарна опрема, (3) отпушување на канализации и (4) уште многу ситни водоинсталатерски и канализациони ислуги по инцидентни интервенции. Сите наведени интервенции не се дел од големи реконструкции на објекти, ниту пак од договори за одржување на објекти (административни и останати деловни објекти). Дали при фактурирање кон правни лица кои се регистрирани за целите на ДДВ во врска со наведените интервенции фактурите треба да бидат со пренесена даночна обврска согласно член 32-а од Законот за ДДВ или пак треба да се со пресметан и изразен ДДВ како и пред 01.02.2014 година?“

01.06.2014. - Денес во рубриката ЗАБАВА, секција ДЕТЕТО ПРАШУВА, мајката се обидува да му објасни на детето зошто е попот во затвор. Погледнете како!

31.05.2014. - Денес во рубриката ЗАБАВА, секција ДЕТЕТО ПРАШУВА, љубопитното дете прашува што е коинциденција. Што му одговара мајката? Проверете самите!

30.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Станува збор за начинот на пресметка на амортизација на основни (постојани) средства чија вредност е зголемена со дополнителна надградба (реконструкција). Дали во таков случај ќе дојде до промена на корисниот век на средството со примена на постоечката амортизациона стапка или ќе се определи нова амортизациона стапка согласно преостанатиот корисен век на средството? Што доколку средството е претходно веќе целосно амортизирано?“

29.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали Агенција за обезбедување има право на одбивка на претходниот ДДВ за набавка на кучиња чувари кои се користат за обезбедување на одредени објекти? Каков е сметководствениот третман на овие кучиња?“

28.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дадовме донација за настраданите во поплавите во Србија и БИХ? Со оглед на тоа дека донацијата се состои од трговски стоки, имаме две прашања: (1) Дали имаме обврска да пресметаме ДДВ и (2) Дали износот на донацијата се признава како расход за целите на данокот на добивка?“

27.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали резидент на РМ (правно или физичко лице) може да купи недвижност во странство?“

26.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Имаме непокриена акумулирана загуба од претходните години. Оваа година (2013) остваривме нето добивка. Дали од таа остварена добивка можеме да исплатиме дивиденда без претходно да ги покриеме акумулираните загуби?“

23.05.2014. - Денес во рубриката ЗАБАВА, секција ПРИКАЗНИ е поставена нова приказна. Која? Проверете самите!

22.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во одредени случаи имаме несогласување со нашите доверители (добавувачи) во смисла на тоа дали одредена фактура (промет) влегува во системот на пренесување на даночна обврска (reverse charge) согласно членот 32-а од Законот за ДДВ или пак не. Дали доколку според нашето мислење одредена фактура треба да биде во reverse charge системот, а според мислењето на доверителот не треба (или обратно), ние би сноселе одредени санкции доколку целосно ја прифатиме (платиме) фактурата онака како што таа е издадена од добавувачот (се подразбира дека на тој начин и би постапиле во однос на примената односно непримената на членот 32-а од Законот за ДДВ)?“

21.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали со наш купувач можеме да склучиме писмен договор на неопределено време со кој рокот за плаќање за сите фактури (деловни трансакции) би го утврдиле на 120 дена во согласност со Законот за финансиска дисциплина (ЗФД)? Напоменуваме дека договорот содржи клаузула според која истиот може да биде раскинат (со отказен рок од 30 дена) со писмена изјава на било која од договорните страни.“

20.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Со состојба 30.04.2014 имаме салдо на побарувања од наш купувач во одреден износ. Сега ние бараме тој да ни испорача негова стока, а потоа сакаме веднаш да направиме компензација (пребивање) со што би се затворила нашата обврска за таа испорака, со дел од нашите побарувања настанати пред 30.04.2104. Дали ваквата постапка е во согласност со Законот за финансиска дисциплина (ЗФД)?“

19.05.2014. - Нови обрасци кај данокот на добивка

16.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали согласно Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) можеме со нашиот должник (економски оператор од приватниот сектор) да договориме рок за плаќање од 120 дена врз основа на една меѓусебна писмена согласност која би се однесувала на сите фактури во текот на одреден временски период?“

15.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Произведуваме и продаваме поцинкувани метални профили кои подоцна се вградуваат во инфраструктурни објекти. Дали имаме обврска да го применуваме членот 32-а од Законот за ДДВ (reverse charge)?“

14.05.2014. - К-15

13.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Кој е рокот за плаќање согласно Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) за годишна претплата на списанија, доколку фактурата е издадена од доверителот и примена од должникот на почетокот на годината за која се однесува претплатата?“

12.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали согласно Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) можеме со нашиот должник (економски оператор од приватниот сектор) да договориме плаќање на рати за испорачани и фактурирани добра, при што некои рати би биле платени по истекот на 120 дена од денот на испораката (приемот на фактурата од страна на купувачот)? Дали доколку тоа го сториме, должникот би потпаднал под санкциите предвидени со ЗФД?“

09.05.2014. - Денес во Архивата на прирачници е поставен прирачникот МЕТАФИЗИКА НА СМЕТКОВОДСТВОТО (ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТНИЦИ)

08.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали согласно Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) можеме со нашиот должник (економски оператор од приватниот сектор) да договориме рок за плаќање од 120 дена врз основа на една меѓусебна писмена согласност која би се однесувала на повеќе фактури?“

07.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Сите фактури кои ги добиваме (ДОО) за струја, вода, телефонија и други комуналии содржат точно наведен рок на плаќање (датум). Согласно Законот за финансиска дисциплина, дали треба да се почитува тој рок, рокот од 30 дена или рокот од 60 дена?“

06.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали согласно Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) економски оператор од приватниот сектор мора (или е негово право да одлучи) да наплаќа еднократен надомест и камата за ненавремено плаќање и дали тој надомест ќе го фактурира со ДДВ (доколку е регистриран за целите на ДДВ)?“

05.05.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Во фактура за испорака на добра наведуваме рок за плаќање од 8 дена од денот на испорака, а купувачот фактурата ја прима заедно со стоката. Дали должникот, доколку не плати, ќе падне под санкции на Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) по истекот на наведениот рок од 8 дена или по истекот на 60 дена од денот на испорака?“

03.05.2014. - Денес на овие страници е додадена нова рубрика “ВЕРОЈАТНОСТ“ до која можете да пристапите од менито на почетната страница. Заинтересираните за оваа област таму можат да прават интересни пресметки од областа веројатноста и комбинаториката.

30.04.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали роковите за плаќање кои се предвидени во Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) ќе се применуват на побарувањата од физички лица (граѓани)?“

29.04.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) ќе се применува на аванси кои планираме да ги дадеме на други друштва доколку испораката за која е даден авансот не биде извршена во роковите предвидени со тој закон?“

28.04.2014. - Денес во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., прочитајте го одговорот на следното прашање “Дали Законот за финансиска дисциплина (ЗФД) ќе се применува на позајмици што планираме да ги дадеме на друго друштво, односно дали тие ќе мораат да бидат вратени во роковите предвидени со тој закон?“

17.04.2014. - Во Архивата на мислења, коментари, колумни ..., поставен е интегралниот текст на Прирачникот за примена на МСФИ за МСЕ. Одделните модули од овој прирачник се достапни во рубриката “СМЕТКОВОДСТВО“ на овој сајт.

15.04.2014. - Достапна е нова содржина на сајтов која се вика “АРХИВА НА ПРИРАЧНИЦИ“. До неа можете да пристапите ако (на страницата која ќе ви отвори веднаш по логирањето) притиснете на “брзиот линк“ кој е достапен веднаш под линкот преку кој пристапувате до Архивата на мислења, коментари и колумни. Таму на едно место ќе ги имате сите (сегашни и идни) прирачници. Набргу оваа листа ќе биде збогатена со многу интересни нови прирачници.