Обезбедуваме високо ниво на услуги од областа на даночниот и финансискиот консалтинг и професионалната едукација. Работиме според највисоките професионални и етички стандарди. Приклучи се и ти на големото семејство корисници на нашите услуги.
image 1 image 2 image 3 image 4 image 5 image 6


ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ ВО АРХИВАТА

Нумерички пример за сметководство на одложени даноци

Пример за сметководствена евиденција кога постои значајно влијание кај друг ентитет

Прашањево го поставувам во врска со ознаката за АОП 29 од образецот ДБ - Намалување на даночната основа. Имено, дали постои некаков задолжителен (пропишан) приоритет при намалувањето на даночната основа на данокот на добивка, пред се во контекст на состојба во која кумулативниот износ на намалувања е поголем од даночната основа?

Дали амортизацијата која е пресметана за основните средства за кои е користено правото за намалување на даночната основа по основ на реинвестирана добивка се признава како расход за целите на данокот на добивка?

Во текот на 2015 имаме добиено времени ситуации (фактури) за извршени работи на изградба на деловен простор. Се очекува изградбата да заврши во 2017 година. Дали имаме право на намалување на даночната основа (имаме издвоено средства од добивката за 2014 за инвестиции и одлука за распоред на истата за наведените цели), за износот на извршените работи (опишани во времените ситуации) во текот на 2015?

Во текот на 2015 имаме извршено набавка на опрема по фактура и испратница. Доколку опремата не биде платена заклучно со 31.12.2015, дали би имале право на намалување на даночната основа (имаме издвоено средства од добивката за 2014 за инвестиции и одлука за распоред на истата за наведените цели)?

Во текот на 2015 имаме дадено аванс на изведувач за изградба на деловен простор. Доколку заклучно со 31.12.2015 не добиеме времена ситуација (фактура) за извршените работи, дали би имале право на намалување на даночната основа (имаме издвоено средства од добивката за 2014 за инвестиции и одлука за распоред на истата за наведените цели)?

Во текот на 2015 имаме дадено аванс за набавка на опрема. Доколку опремата не биде испорачана заклучно со 31.12.2015, дали би имале право на намалување на даночната основа (имаме издвоено средства од добивката за 2014 за инвестиции и одлука за распоред на истата за наведените цели)?

Во текот на 2015 набавивме товарно возило на финансиски лизинг (наем). Дали имаме право на намалување на даночната основа (имаме издвоено средства од добивката за 2014 за инвестиции и одлука за распоред на истата за наведените цели)?

Стекнавме недвижност (деловен простор) во постапка на присилно извршување. Имавме ненаплатен долг по основ на испорачани добра кон должникот кој не го плати својот долг, па моравме да пристапиме кон ваков начин за подмирување на нашето побарување. Дали имаме право на намалување на даночната основа за 2015 година во случајот?

Објаснување за ослободувањето од ДДВ за прометот на добра наменет за технолошките индустриски развојни зони (ТИРЗ)

Коментар – ДДВ во постапки на присилна наплата и присилно извршување

Во Архивата на прирачници објавено е второто издание на прирачникот за примена на МСФИ за МСЕ

Коментар - Какви проблеми може да предизвика несоодветната пресметка на амортизација во контекст на данокот на добивка?

Нето платата на управителот и сопственик на друштвото е утврдена на 20.000 денари. Досега тој беше единствениот вработен во друштвото. Сега во друштвото се вработува уште едно лице (софтвер инженер) чија нето плата е договорена на 30.000 денари. Дали друштвото би имало неков проблем од аспект на плаќањето на персоналниот данок и придонесите од плата, со оглед на тоа дека платата на управителот (сопственик) е помала од онаа на вработениот?

Нашата компанија има ланец на малопродажни маркети ширум РМ. Заради обезбедување на земјоделски производи со соодветен квалитет за нашите потрошувачи имаме ангажирано неколку комерцијалисти кои вршат директен откуп на вакви производи од самите производители на вакви производи (практично директно од нивните ниви, градини и овоштарници). За ваквите набавки вршиме исплата во готово на самото место и во истиот момент кога се откупуваат производите. Дали за оваа намена можеме да исплатуваме во готово или мора преку трансакциска сметка?

Како сметководствено биро имаме клиент кој врши технички консалтинг за странски клиенти (резиденти). Овој промет е ослободен од ДДВ согласно членот 14, став 3, точка 4 од Законот за ДДВ. Со оглед на тоа дека нашиот клиент веќе фактуриаше по овој основ вкупен износ кој надмина 1.000.000 денари, дали истиот има задолжителна обврска за регистрација за целите на ДДВ?

Коментар: Дневници за службени патувања во странство

Коментар: Зошто не може да се користи правото за намалување на даночната основа по основ на реинвестирана добивка во ДБ за 2014 година?

Ве молам за ваш коментар во врска со некои гласини поврзани со можноста за намалување на даночната основа по основ на реинвестирана добивка за 2014 година? Ова прашање го поставуваме во контекст на изменетото мислење на УЈП од 24.02.2015. кое е објавено на сајтот http://ujp.gov.mk/

Јануарската плата ја исплативме на 03.02.2015 година. Во рамките на исплатените плати имавме и случаи за кои бруто платата беше повисока од тогаш важечката највисока основица за пресметка на придонесите (шест просечни бруто плати). Ние за таквите случаи плативме придонеси пресметани на највисоката (во моментот) важечка основица (189,864 денари). Дали со оглед на измените во Законот за придонеси од задолжителното социјално осигурување кои стапија во сила на 12.02.2015. ние треба да вршиме корекција на пресметката на јануарската плата, односно дали треба да извршиме доплата на придонесите?

Имаме ненаплатено побарување од еден комитент кое е уредно пријавено во поведената стечајна постапка и кое е прифатено од стечајниот управник. Сега, со годишната сметка за 2014 година сакаме да отпишеме дел (процент) од ова побарување, затоа што според проценка на менаџментот постои можност останатиот дел од ова побарување да биде наплатен во рамки на стечајната постапка. Како да го направиме таквиот отпис?

Во контекст на вашиот одговор од 04.02.2015, дали ќе имаме право на намалување на даночната основа на данокот на добивка за 2015 година за износот на инвестициите што ги правиме во јануари 2015 година, со оглед на тоа што нашето друштво ќе изврши распределување на нето добивката остварена за 2014 во текот на мај 2015 година?

Како да постапиме при распределбата на нето добивката за 2014 година за да го оствариме правото на намалување на даночната основа на данокот на добивка по основ на реинвестирана добивка со годишната сметка за 2015 година?

Дали вратените конфирмации (ИОС) од нашите должници (со кои тие го потврдуваат долгот што го имаат кон нас) кои ги имаме испратено во рамките на пописните активности за 2014 година, го прекинуваат рокот на застареност за наплата на побарувањата?

Во смисла на Законот за данокот на добивка, кои трошоци за репрезентација не се признаваат како расходи за даночни цели (90%) и треба да се внесат на ознаката за АОП 011 од образецот “ДБ“?

Дали при подготовката на годишната сметка за 2014 година мораме да пресметаме амортизација на недвижностите, постројките и опремата (досега пресметувавме), и ако мораме, дали тоа можеме да го направиме со примена на стапки кои се за 50% (или повеќе) пониски од досегашните?

Како биро за сметководствени услуги добивме нов клиент, кој “ќе го водиме“ од 2015 натаму. Од неговиот бруто биланс кој го преземавме забележавме дека тој едновремено има и акумулирана добивка и пренесена (акумулирана) загуба. Дали доколку пренесената загуба со одлука на содружниците во 2015 година се покрие на товар на акумулираната добивка ќе треба да се плати данок на добивка со оглед на тоа што овие добивки потекнуваат од пресметковните 2009 - 2013 година?

Пресметка на придонеси за авторски и договори за дело од 2015 врз основа на нето износот за исплата

Пресметка на придонеси за авторски и договори за дело од 2015 врз основа на бруто износот за исплата

Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 023 од образецот ДБ за 2014 година

Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 019 од образецот ДБ за 2014 година

Пресметка на износот кој треба да се внесе на АОП 026 од образецот ДБ за 2014 година